Dekorationsbild
Dekorationsbild

Panelen | 2012-02-15

Var tredje vecka svarar panelen på en fråga kopplad till högskolestudier och arbetsmarknad. I panelen sitter representanter från Arbetsförmedlingen, Företagarna, Saco Studentråd, SFS, Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och Landsting och TCO.

Vad är viktigt att titta på när jag jämför utbildningar

?

Maria Ehlin Kolk Saco
Se vart utbildningen leder! | Utöver grundläggande faktorer som antagningskrav och längd på utbildningen är det viktigt att titta på innehållet och vad utbildningen leder till.

Innehållet, till exempel vilka kurser som ingår, vilka kompetenser man förväntas utveckla och vilken typ av samverkan med arbetslivet som finns, bör finnas beskrivet på utbildningens hemsida — annars kan det vara bra att kontakta den programansvariga och fråga om detta. Särskilt samverkan är viktigt att ta reda på information om i förväg; handlar det bara om praktik, eller finns det andra samverkansmoment? Hur många veckor omfattar det? Är det obligatoriskt? Hjälper lärosätet till med kontakter? Med tanke på hur viktigt samverkan är för möjligheterna på arbetsmarknaden efter examen så är det bra att ta reda på detta.

För möjligheterna efter examen är det också bra att veta vad utbildningen leder till jobbmässigt. Det kan man ta reda på genom att undersöka om det finns intervjuer med tidigare studenter vid utbildningen, vilka arbetsplatser tidigare studenter har hamnat på, och om det finns statistik om jobbkopplingen. Svenskt Näringsliv undersöker årligen sådant som hur fort man får jobb, om jobbet är kvalificerat och vad ingångslönen är i undersökningen Högskolekvalitet. I den kan du också läsa mer om samverkan mellan akademi och arbetsliv: www.hogskolekvalitet.se.

Gunilla Strand SKL
Inom vård, skola och omsorg är arbetslivsanknytningen central | Du kan till exempel titta på utbildningsplaner, uppföljningar av studenter efter avslutade studier, lärarnas kompetens och utbildningens arbetslivsanknytning t ex integration teori och praktik samt verksamhetsförlagd utbildning.  Arbetslivsanknytningen är särskilt viktig när det gäller utbildningar som leder till yrken t ex inom vård, skola och omsorg. Om du har möjlighet kontakta också före detta studenter och arbetsgivare. I vissa utbildningar finns valmöjligheter och inriktningar, som inte ges på alla lärosäten. Då kan det ha betydelse var man har läst om arbetsgivaren söker en viss kunskap eller inriktning. 
Maria Ehlin Kolk Saco
Lärarledd tid med pedagogiskt utbildade lärare är viktigt! | Val av utbildning och personliga egenskaper viktigare än val av lärosäte. I alla fall om man ser till framtida inkomst. Utbildningskvalitet är svårmätt men antal timmar lärarledd tid med pedagogiskt utbildade lärare, arbetslivskoppling samt att utbildningen vilar på en vetenskaplig grund är viktiga parametrar i högre utbildning.

Lägg ner tid på ditt utbildningsval och ta gärna hjälp av oss! Ta reda på så mycket du kan om de utbildningar du är intresserad av. Gå på mässor och sök kontakt med utbildningsanordnaren om du har frågor. Är utlandsstudier viktigt för dig? Fråga vilka lärosäten utbildningen har samarbetare med.

Saco arrangerar en stor mässa som heter Saco Studentmässa med 27 000 besökande studenter förra året. Vi har böcker, vi har en hemsida, vi har en blogg och vi har föreläsningar om vad du bör tänka på. Allt för att hjälpa dig fatta rätt beslut.

Maria Ehlin Kolk Saco
Undervisningen och arbetslivskopplingen | Om man verkligen ska koka ned det till det allra viktigaste, skulle jag rekommendera att du tar reda på hur mycket schemalagd undervisning det brukar vara på utbildningen och i vilken form den ges (till exempel stora föreläsningar, laborationer, små arbetsgrupper).

Hur mycket koppling utbildningen har till arbetslivet är också viktigt. Ingår det praktik eller får man själv ordna praktik? Är det vanligt med studiebesök och gästföreläsningar? Baseras delar av undervisningen på "case", eller "verkliga fall"? Finns det bra information om arbetsmarknaden och stöd när du ska söka jobb?

Andra viktiga faktorer är andelen disputerade lärare, vilka kurser som ingår i utbildningen och vilka av dessa som är obligatoriska samt examinationsformerna (tentor, uppsatser, praktiska moment) och om de olika institutionerna eller lärosätena är särskilt inriktade på ett speciellt område inom utbildningen.

2012-09-14
Tipsa en vän

Fler liknande artiklar